Regulamin usług platformy www.sygnalizuj.pl Obowiązujący od 20.08.2023

 1. Zasady korzystania z platformy
  1. Niniejszy regulamin definiuje warunki korzystania z platformy www.sygnalizuj.pl, w tym warunki świadczenia usług przez Dostawcę zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakres usług oferowanych przez Dostawcę
  1. Dostawca świadczy różnorodne usługi elektroniczne, w tym umożliwia Sygnaliście przesyłanie informacji do Firmy, dostarcza dostęp do Konta Firmy oraz Panelu Firmy i umożliwia Sygnaliście otrzymywanie odpowiedzi od Firmy na jego zgłoszenie.
 3. Definicje
  1. Tabela cen - zestawienie cen usług dostępnych na platformie dla Firmy (Załącznik nr 1).
  2. Konto Firmy - dedykowana przestrzeń na platformie utworzona dla Firmy po zakończeniu procesu rejestracji.
  3. Panel Firmy - sekcja w obrębie Konta Firmy, gdzie zgromadzone są zgłoszenia dotyczące tej Firmy.
  4. Firma - podmiot, który może być osobą fizyczną, prawną, jednostką publiczną lub inną jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, a którego działalność jest przedmiotem zgłoszeń na platformie.
  5. Odbiorca zgłoszenia - osoba lub zespół osób wyznaczonych przez Firmę do zarządzania i obsługi Panelu Firmy. Odbiorcy zgłoszeń mogą pełnić różne funkcje i posiadać różne uprawnienia w ramach platformy.
  6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy www.sygnalizuj.pl.
  7. Rejestracja - proces wprowadzania informacji do Konta Firmy, niezbędny do aktywacji usług dostępnych na platformie.
  8. Platforma - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sygnalizuj.pl.
  9. Sygnalista - osoba korzystająca z platformy w celu dokonania zgłoszenia.
  10. Usługa - zestaw funkcji oferowanych przez platformę, w tym możliwość składania zgłoszeń, dostęp do Konta Firmy, dostęp do Panelu Firmy, przeglądanie zgłoszeń oraz reagowanie na nie przez Firmę.
  11. Umowa - porozumienie dotyczące świadczenia usług, zawarte między Dostawcą a Firmą, oparte na akceptacji niniejszego Regulaminu.
  12. Dostawca - MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 10, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 369505866.
  13. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca platformę, w tym Sygnalista oraz Odbiorca zgłoszenia.
  14. Zgłoszenie - komunikat przekazywany przez Sygnalistę do Firmy w odniesieniu do jej działalności, realizowany za pośrednictwem platformy.
 4. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy, która umożliwia Sygnaliście przekazywanie informacji dotyczących działalności Firmy, a Firmie przeglądanie tych informacji i reagowanie na nie.
  2. Tylko Sygnalista oraz wyznaczeni przez Firmę Odbiorcy mają dostęp do treści zgłoszenia.
  3. Korzystanie z Platformy przez Sygnalistę jest bezpłatne. Firma opłaca dostęp do swojego Konta i Panelu Firmy zgodnie z Tabelą cen.
  4. Pierwsza opłata dla Firmy jest naliczana podczas rejestracji pierwszego Odbiorcy. Firma ma również możliwość korzystania z Platformy bezpłatnie przez 14 dni od momentu rejestracji.
 5. Rozpoczęcie korzystania z platformy przez Sygnalistę
  1. Rozpoczynając korzystanie z platformy, Sygnalista akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, choć nie jest stroną Umowy.
 6. Zawarcie i zakończenie umowy przez Firmę
  1. Podczas Rejestracji, Firma akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i dostarcza wymagane informacje.
  2. W wyniku rejestracji Konta Firmy, Firma zawiera umowę z Dostawcą na czas nieokreślony. Niniejszy Regulamin jest integralnym składnikiem tej umowy.
  3. Firma wskazuje Odbiorcę do zarządzania Kontem, który będzie miał dostęp do Zgłoszeń i będzie na nie odpowiadać. Pierwszy zarejestrowany Odbiorca staje się głównym Odbiorcą Zgłoszeń z możliwością udostępnienia dostępu innym osobom.
  4. W trakcie Rejestracji, Firma i Dostawca ustalają dedykowany adres internetowy na domenie Platformy dla Firmy. Zgłoszenia od Sygnalistów są przekazywane do Odbiorcy, a Firma zobowiązana jest poinformować o tym adresie swoich pracowników.
  5. Autentykacja Rejestracji odbywa się poprzez dokonanie płatności z konta firmowego Firmy.
  6. Umowa może być wypowiedziana przez obie Strony z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Firma ma prawo do proporcjonalnego zwrotu opłaty.
  7. Dostawca może natychmiast rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Firmę lub Odbiorcę. W takim przypadku opłata nie podlega zwrotowi, ale Firma ma prawo do zarchiwizowania Zgłoszeń w ciągu 14 dni.
 7. Zasady świadczenia Usługi
  1. W ramach oferowanej Usługi, Sygnalista ma możliwość składania Zgłoszeń odnoszących się do działalności Firmy poprzez Platformę. Każde Zgłoszenie może zawierać treść tekstową oraz załączniki. Po przesłaniu Zgłoszenia, Sygnalista uzyskuje potwierdzenie jego wysyłki i odbioru przez Odbiorcę, wraz z unikalnym numerem ID i hasłem dostępu do Zgłoszenia.
  2. Treść Zgłoszenia jest szyfrowana na urządzeniu Sygnalisty i przesyłana na serwer Dostawcy. Następnie Odbiorca otrzymuje powiadomienie e-mail o nowym Zgłoszeniu, które jest dostępne w Panelu Firmy na Platformie.
  3. W Panelu Firmy, Odbiorca ma dostęp do listy Zgłoszeń, które może pobrać i odszyfrować na swoim urządzeniu. Proces szyfrowania i deszyfrowania opiera się na technologii szyfrowania asymetrycznego, a klucze i zasady ich zarządzania są opisane w Polityce Prywatności.
  4. Każde Zgłoszenie posiada unikalny numer ID, który jest widoczny zarówno dla Sygnalisty, jak i Odbiorcy. Odbiorca może tworzyć odpowiedzi na Zgłoszenia, które są przypisywane do tego samego numeru ID.
  5. Sygnalista może przeglądać odpowiedzi Odbiorcy na Platformie, wpisując wcześniej otrzymany unikalny numer ID i hasło. Sygnalista musi samodzielnie monitorować odpowiedzi, ponieważ Dostawca nie ma możliwości powiadamiania go o odpowiedziach z powodu braku danych kontaktowych Sygnalisty.
  6. Dostawca gwarantuje, że nie ma dostępu do treści Zgłoszeń ani możliwości ich odszyfrowania, zapewniając pełną prywatność i bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
 8. Zobowiązania i uprawnienia wynikające z korzystania z Platformy
  1. Wszyscy użytkownicy Platformy, czyli Firma, Odbiorca oraz Sygnalista, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz norm społecznych podczas korzystania z Usługi.
  2. Użytkownicy Platformy nie mogą przesyłać treści sprzecznych z prawem.
  3. Firma i Odbiorca mają obowiązek dbać o poufność swoich danych dostępowych, w tym hasła i unikalnego numeru ID Zgłoszenia.
  4. Sygnalista jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła oraz unikalnego numeru ID Zgłoszenia.
  5. Firma nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez pisemnej zgody Dostawcy. Ponadto, Firma nie może sprzedać ani przekazać swojego Konta na Platformie innej osobie czy firmie.
  6. W sytuacji, gdy Firma dokonuje zmian w danych podanych podczas Rejestracji, ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Dostawcy drogą elektroniczną. Za wszelkie konsekwencje wynikające z niepoinformowania Dostawcy o zmianach, w tym podanie nieprawidłowego adresu e-mail, odpowiada Firma.
  7. Firma zobowiązuje się do informowania każdego Odbiorcy o zakresie udostępnionych mu danych osobowych.
  8. Firma musi również spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO w stosunku do każdego Odbiorcy, działając w imieniu Dostawcy.
  9. Wszelkie działania użytkowników Firma powinny być zgodne z dobrymi obyczajami i nie naruszać praw innych użytkowników oraz Dostawcy.
 9. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszeń przekazywanych przez Sygnalistę.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Firmy w odpowiedzi na zgłoszenia.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z platformy.
  4. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy, ale nie gwarantuje jej ciągłej dostępności.
 10. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące działania platformy.
  2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: bok@sygnalizuj.pl.
  3. W reklamacji należy podać przyczynę niezadowolenia oraz opis problemu.
  4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  5. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć usterki lub wady platformy.
 11. Kwestie techniczne
  1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie platformy, ale nie gwarantuje jej ciągłej dostępności.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. awarią dostawcy usług internetowych, atakiem hakerskim).
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych na serwerze, na którym działa platforma, co może skutkować chwilowymi przerwami w jej dostępności. Użytkownicy zostaną o tym wcześniej poinformowani.
  4. Dostawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych dla zapewnienia optymalnego działania platformy.
  5. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z platformy, Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na platformie lub na wskazany adres e-mail.
 12. Dane osobowe
  1. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia jego umieszczenia na Platformie i stanowi nierozerwalną część umowy dotyczącej świadczenia Usługi.
  2. Wszelkie modyfikacje Regulaminu stają się skuteczne w momencie ich prezentacji na Platformie. Przyjmując Regulamin, Użytkownik zgadza się na możliwość jednostronnej modyfikacji Regulaminu przez Dostawcę.
  3. O wszelkich aktualizacjach Regulaminu oraz Tabeli cen, Dostawca informuje Firmę poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w trakcie Rejestracji.
  4. Zarówno Dostawca, jak i Użytkownik, dążą do rozwiązania wszelkich nieporozumień poprzez negocjacje i porozumienie.
  5. Tekst Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dostępny dla wszystkich na stronie głównej Platformy (www.sygnalizuj.pl).
  6. W kwestiach nieujętych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim Kodeks cywilny oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.