Regulamin usług platformy www.sygnalizuj.pl Obowiązujący od 29.04.2024

 1. Zasady korzystania z platformy
  1. Niniejszy regulamin definiuje warunki korzystania z platformy www.sygnalizuj.pl, w tym warunki świadczenia usług przez Dostawcę zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakres usług oferowanych przez Dostawcę
  1. Dostawca świadczy różnorodne usługi elektroniczne, w tym umożliwia Sygnaliście przesyłanie informacji do Firmy, dostarcza dostęp do Konta Firmy oraz Panelu Firmy, i umożliwia Sygnaliście otrzymywanie odpowiedzi od Firmy na jego zgłoszenie.
 3. Definicje
  1. Tabela cen - zestawienie cen usług dostępnych na platformie dla Firmy (Załącznik nr 1).
  2. Konto Firmy - dedykowana przestrzeń na platformie utworzona dla Firmy po zakończeniu procesu rejestracji.
  3. Panel Firmy - sekcja w obrębie Konta Firmy, gdzie zgromadzone są zgłoszenia dotyczące tej Firmy.
  4. Firma - podmiot, który może być osobą fizyczną, prawną, jednostką publiczną lub inną jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, a którego działalność jest przedmiotem zgłoszeń na platformie.
  5. Odbiorca zgłoszeń - osoba lub zespół osób wyznaczonych przez Firmę do zarządzania i obsługi Panelu Firmy. Odbiorcy zgłoszeń mogą pełnić różne funkcje i posiadać różne uprawnienia w ramach platformy.
  6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy www.sygnalizuj.pl.
  7. Rejestracja - proces wprowadzania informacji do Konta Firmy, niezbędny do aktywacji usług dostępnych na platformie.
  8. Platforma - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sygnalizuj.pl.
  9. Sygnalista - osoba korzystająca z platformy w celu dokonania zgłoszenia.
  10. Usługa - zestaw funkcji oferowanych przez platformę, w tym możliwość składania zgłoszeń, dostęp do Konta Firmy, dostęp do Panelu Firmy, przeglądanie zgłoszeń oraz reagowanie na nie przez Firmę.
  11. Umowa - porozumienie dotyczące świadczenia usług, zawarte między Dostawcą a Firmą, oparte na akceptacji niniejszego Regulaminu.
  12. Dostawca - Mediapark Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 10, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 369505866.
  13. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca platformę, w tym Sygnalista oraz Odbiorca zgłoszenia.
  14. Zgłoszenie - komunikat przekazywany przez Sygnalistę do Firmy w odniesieniu do jej działalności, realizowany za pośrednictwem platformy.
 4. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy, która umożliwia Sygnaliście przekazywanie informacji dotyczących działalności Firmy, a Firmie przeglądanie tych informacji i reagowanie na nie.
  2. Tylko Sygnalista oraz wyznaczeni przez Firmę Odbiorcy mają dostęp do treści zgłoszenia.
  3. Korzystanie z Platformy przez Sygnalistę jest bezpłatne. Firma uzyskuje dostęp do swojego Konta i Panelu Firmy poprzez wybranie jednego z trzech dostępnych pakietów zgodnie z Tabelą Cen.
  4. Pierwsza opłata dla Firmy jest naliczana podczas rejestracji pierwszego Administratora, natomiast każdą kolejną podczas przedłużania Konta Firmy w Platformie zgodnie z obowiązującym w tym dniu Tabelą Cen.
 5. Rozpoczęcie korzystania z platformy przez Sygnalistę
  1. Rozpoczynając korzystanie z platformy, Sygnalista akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, choć nie jest stroną Umowy.
 6. Zawarcie i Okres Obowiązywania Umowy
  1. Firma akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i dostarcza wymagane informacje.
  2. Dodanie Firmy do Platformy:
   1. Następuje poprzez wybranie jednego z trzech dostępnych pakietów:
    • Pakiet Darmowy
    • Pakiet Optymalny
    • Pakiet Partnerski
   2. Niektóre z płatnych pakietów mogą być udostępniane w wersji testowej. Po upływie terminu wersji testowej, przy braku wyboru płatnego pakietu przez Firmę, nastąpi uruchomienie Pakietu Darmowego.
   3. Firma może zmienić pakiet poprzez:
    • Kontakt z infolinią i złożenie oświadczenia woli o zmianie pakietu konsultantowi.
  3. Opis Funkcji Pakietów:
   1. Szczegółowy opis funkcji pakietów zamieszczony jest pod adresem:
    https://www.sygnalizuj.pl/cennik
   2. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są wiążące dla stron.
   3. Dostawca może zmieniać funkcje i ceny pakietów, informując o tym na portalu.
  4. Płatność za Pakiet:
   1. Po zakończeniu rejestracji i wyborze płatnego pakietu, Firma jest zobowiązana do dokonania płatności, z wyjątkiem wyboru Pakietu Darmowego. Zmiany danych Firmy podlegają weryfikacji przez Dostawcę.
  5. Świadczenie Usługi:
   1. Usługi w ramach pakietów są zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z pakietu. Płatności są dokonywane z góry w terminie 7 dni od rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz 14 dni od rozpoczęcia kolejnych okresów rozliczeniowych. Firma rozlicza się rocznie.
  6. Okres Obowiązywania Umowy:
   1. Okres obowiązywania płatnych pakietów rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia woli przez Firmę i trwa do końca okresu rozliczeniowego, podczas którego Firma złoży wypowiedzenie.
  7. Rejestracja Konta:
   1. Rejestracja Konta Firmy skutkuje zawarciem umowy z Dostawcą na czas określony lub nieokreślony. Regulamin jest integralną częścią umowy.
  8. Minimalny Okres Umowy:
   1. Pierwsza umowa musi być zawarta na co najmniej jeden rok.
  9. Administrator Konta:
   1. Firma wskazuje Administratora do zarządzania kontem z możliwością udostępnienia dostępu innym osobom.
  10. Adres Internetowy:
   1. Podczas rejestracji ustalany jest dedykowany adres internetowy na domenie Platformy dla Firmy. Zgłoszenia od Sygnalistów są przekazywane do Odbiorcy, a Firma ma obowiązek poinformować pracowników o tym adresie.
 7. Płatności, Przedłużenie i Zakończenie Umowy
  1. Płatności Długoterminowe:
   1. Firma może wybrać płatność roczną z góry lub za więcej okresów rozliczeniowych z góry.
  2. Automatyczne Przedłużenie Umowy:
   1. Po pierwszym roku, umowa automatycznie przedłuża się na czas nieokreślony, chyba że Firma zgłosi brak woli przedłużenia przed końcem umowy.
  3. Warunki Przedłużenia:
   1. Automatyczne przedłużenie umowy odbywa się na warunkach cenowych obowiązujących w dniu przedłużenia oraz zgodnie z regulaminem.
  4. Cennik i Regulamin:
   1. Szczegółowe informacje na temat planów taryfowych i opłat po przedłużeniu umowy znajdują się na stronie sygnalizuj.pl.
  5. Zmiana Wysokości Abonamentu:
   1. Zmiana abonamentu obowiązuje od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu poinformowania o zmianie, chyba że Firma nie wyrazi zgody na zmianę w ciągu 7 dni.
  6. Opóźnienia w Płatnościach:
   1. W przypadku opóźnienia, Dostawca ma prawo zablokować dostęp do konta Firmy. Dostawca wezwie Firmę do uiszczenia zaległych płatności.
  7. Usunięcie Konta:
   1. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty, Dostawca ma prawo usunąć konto Firmy, co skutkuje rozwiązaniem umowy. Opłaty dokonane przed rozwiązaniem umowy nie podlegają zwrotowi.
  8. Gwarancja Abonamentu:
   1. Dostawca gwarantuje niezmienność abonamentu przez okres umowy. Gwarancja nie dotyczy przedłużenia umowy.
  9. Faktury Elektroniczne:
   1. Firma upoważnia Dostawcę do wystawiania i wysyłania faktur elektronicznych. Firma i Dostawca zobowiązują się powiadamiać o zmianach danych do faktury z 5-dniowym wyprzedzeniem.
  10. Pierwszeństwo Umowy Pisemnej:
   1. Umowa pisemna ma pierwszeństwo przed ustaleniami wynikającymi z regulaminu lub tabeli cen.
  11. Wypowiedzenie Umowy:
   1. Umowa może być wypowiedziana z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia z winy Dostawcy, Firma ma prawo do proporcjonalnego zwrotu opłaty.
  12. Natychmiastowe Rozwiązanie Umowy:
   1. Dostawca może natychmiast rozwiązać umowę w przypadku naruszenia regulaminu przez Firmę. W takim przypadku opłata nie podlega zwrotowi, ale Firma ma prawo do zarchiwizowania zgłoszeń w ciągu 14 dni.
 8. Zobowiązania i uprawnienia wynikające z korzystania z Platformy
  1. Wszyscy użytkownicy Platformy, czyli Firma, Odbiorca oraz Sygnalista, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz norm społecznych podczas korzystania z Usługi.
  2. Użytkownicy Platformy nie mogą przesyłać treści sprzecznych z prawem.
  3. Firma i Odbiorca mają obowiązek dbać o poufność swoich danych dostępowych, w tym hasła i unikalnego numeru ID Zgłoszenia.
  4. Sygnalista jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła oraz unikalnego numeru ID Zgłoszenia.
  5. Firma nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez pisemnej zgody Dostawcy. Firma nie może sprzedać ani przekazać swojego Konta na Platformie innej osobie czy firmie.
  6. Firma ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Dostawcy o wszelkich zmianach danych podanych podczas Rejestracji drogą elektroniczną. Firma odpowiada za konsekwencje wynikające z niepoinformowania Dostawcy o zmianach.
  7. Firma zobowiązuje się do informowania każdego Odbiorcy o zakresie udostępnionych mu danych osobowych oraz spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
  8. Wszelkie działania użytkowników powinny być zgodne z dobrymi obyczajami i nie naruszać praw innych użytkowników oraz Dostawcy.
 9. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszeń przekazywanych przez Sygnalistę.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Firmy w odpowiedzi na zgłoszenia.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z platformy.
  4. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy, ale nie gwarantuje jej ciągłej dostępności.
  5. W przypadkach powstałych z winy Dostawcy, odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do kwoty maksymalnej równej opłacie poniesionej przez Firmę za roczne użytkowanie Platformy.
 10. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące działania platformy.
  2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: bok@sygnalizuj.pl.
  3. W reklamacji należy podać przyczynę niezadowolenia oraz opis problemu.
  4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  5. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć usterki lub wady platformy.
 11. Kwestie techniczne
  1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie platformy, ale nie gwarantuje jej ciągłej dostępności.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. awarią dostawcy usług internetowych, atakiem hakerskim).
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych na serwerze, na którym działa platforma, co może skutkować chwilowymi przerwami w jej dostępności. Użytkownicy zostaną o tym wcześniej poinformowani.
  4. Dostawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych dla zapewnienia optymalnego działania platformy.
  5. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z platformy, Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na platformie lub na wskazany adres e-mail.
 12. Dane osobowe
  1. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia jego umieszczenia na Platformie i stanowi nierozerwalną część umowy dotyczącej świadczenia Usługi.
  2. Wszelkie modyfikacje Regulaminu stają się skuteczne w momencie ich prezentacji na Platformie. Przyjmując Regulamin, Użytkownik zgadza się na możliwość jednostronnej modyfikacji Regulaminu przez Dostawcę.
  3. O wszelkich aktualizacjach Regulaminu oraz Tabeli cen, Dostawca informuje Firmę poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w trakcie Rejestracji.
  4. Zarówno Dostawca, jak i Użytkownik, dążą do rozwiązania wszelkich nieporozumień poprzez negocjacje i porozumienie.
  5. Tekst Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dostępny dla wszystkich na stronie głównej Platformy (www.sygnalizuj.pl).
  6. W kwestiach nieujętych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim Kodeks cywilny oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 - Tabela cen

Wersja serwisu Opłata roczna
netto [zł] brutto [zł]
1 Pakiet Darmowy 0,- 0,-
2 Pakiet Optymalny 4 000,- 4 920,-
3 Pakiet Partnerski Warunki reguluje osobna umowa