Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych serwisie internetowym dostępnym pod adresem budzet-obywatelski.pl i media-park.pl jest MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 369505866 (dalej MediaPark)

MediaPark szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych tzw. RODO. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 1. Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych możemy poprosić Cię o podanie następujących danych osobowych: imię; nazwisko; adres email nr telefonu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację określonych usług świadczonych w serwisach (np. obsługę zapytania wysłanego z formularza kontaktowego).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  1. Wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  2. Kontakt telefoniczny w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Utrzymanie konta użytkownika w systemie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Kontakt telefoniczny w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.
  5. Obsługa zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m. in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Marketing bezpośredni z użyciem środków komunikacji elektronicznej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  7. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi oraz tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 4. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z innych przepisów prawa w tym regulacji księgowych i podatkowych, z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.
 7. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 9. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 10. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych (hosting), oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. Podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji świadczonych przez usług np. obsługa płatności, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, obsługa promocji i konkursów itp. mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
 12. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.
 13. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 14. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 15. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 16. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa MediaPark lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z Policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 18. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email iod@media-park.pl lub pisemnie na adres: MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn.
 19. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.